Barnas Verneombud

Vi i Løkke er med i et pilotprosjekt kalt "Barnas verneombud". Dette prosjektet varer over 3 år, og vi er nå halvveis.

Mai Kristine er barnas verneombud her hos oss. Hun og Vigdis deltar på samlinger, og har opplæring av resten av gjengen mellom samlingene.

Første del handlet om "vold og overgrep mot barn", og var et samarbeid mellom PBL og Stine Sofie Stiftelse. Dette var vi igjennom i 2020/2021, og har også hatt litt om dette på høstens foreldremøte. Mer kunnskap vil også komme jevnlig på foreldremøter i årene som kommer. Vi har også lagt til sjekkpunkter på vårt HMS årshjul så vi sikrer at kunnskapen lever videre. Et veldig viktig tema å få mer kunnskap om, og vi opplever at det var veldig nyttig.

Andre del er vi inne i dette året, og temaet er "inkluderende barnehagemiljø", og er via høyskolen innlandet. På plandag 17.11 var dette tema for dagen, og det kommer også til å være tema for plandagen 3. januar. Bakgrunnen for denne piloten er en endring i lovverket fra januar 21, der et kapittel om psykososialt barnehagemiljø er lagt til, og nulltoleranse, forebygging og aktivitetsplikt er beskrevet. (Loven er her om noen vil lese https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8 )

Det er ikke første gangen vi arbeider med dette temaet. I 2019 utarbeidet vi en "handlingsplan mot mobbing" i samarbeid med foreldrene. I løpet av dette året får vi enda mer innspill på temaet, og kommer til å redigere planen underveis i perioden. Den vil vi etter hvert legge ut på nettsiden vår så dere kan se den. Det første vi skal gjøre er å endre navnet til "Plan for et inkluderende barnehagemiljø".
Arbeidet i denne bolken vil medføre en del trening på observasjon blant annet, og vi kommer til å innhente sammtykke av alle foreldre for å kunne gjøre dette arbeidet på best mulig måte. Observasjonene skal kun brukes internt for opplæring. Her er planen vår: plan for inkluderende barnehagemiljø

Vi skal også denne våren jobbe med det psykososiale lekemiljøet vårt, og få oppfølging av et firma med pedagoger som heter STYD (- mer om dem kan dere lese her om dere er interesserte i det https://www.styd.no/). Dette er også et tiltak ifht målet vårt om å bli godkjent som helsefremmende barnehage.

Så vet vi ikke så mye mer om bolk 3 enda, enn at den handler om barn med behov for spesiell tilrettelegging.

 

Spør om dere lurer på noe :)